leonardo

Poradnik

Pełna obsługa formalności

Nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności przy organizacji pogrzebu.

Formalności krok po kroku

Karta zgonu to dokument wystawiany w domu lub w szpitalu przez lekarza, który stwierdził zgon. Bez niego nie będziemy mogli pochować zmarłego ani przewieźć ciała do prosektorium. Wypisanie karty zgonu jest bezpłatne.

Gdy zgon nastąpił w domu z przyczyn naturalnych, musimy wezwać na miejsce lekarza rodzinnego lub z pogotowia (tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego). Wezwany lekarz wystawi kartę zgonu.

Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku zdarzenia innego niż naturalne np. w wypadku. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz podejmuje wtedy decyzję o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Formalności związane z odbiorem ciała i pogrzebem będą możliwe dopiero po otrzymaniu zgody policji lub prokuratury prowadzącej postępowanie. Kartę zgonu wystawia lekarz, który dokonał oględzin lub przeprowadził sekcję zwłok. Firma Leonardo posiada własne prosektorium, gdzie ciała zmarłych są zabezpieczane i przygotowywane do pogrzebu.

Akt zgonu musimy załatwić osobiście zaraz po śmierci osoby bliskiej w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. Zgłaszając się po akt zgonu trzeba zabrać ze sobą: dowód osobisty zmarłego, kartę zgonu i książeczkę wojskową (gdy mężczyzna zmarł przed 50. rokiem życia). Do załatwienia formalności pogrzebowych i majątkowych (spadku) potrzebne są co najmniej trzy odpisy aktu zgonu. Za pierwsze trzy odpisy urząd nie pobierze opłaty skarbowej. Zgon należy zgłosić w urzędzie najpóźniej w ciągu trzech dni od śmierci, a gdy przyczyną śmierci była choroba zakaźna – w ciągu 24 godzin.

Pochówek na cmentarzu

Nasza firma koordynuje termin mszy żałobnej i pochówku jeżeli decydują się Państwo na kompleksową obsługę pogrzebu. Zakup kwatery na cmentarzu  jest po stronie rodziny zmarłego.

Pochówek w mogile rodzinnej jest możliwy po uzyskaniu zgody osób posiadających prawa majątkowe do kwatery. Zdarza się, że brak takiej zgody – czasem z powodu niedostępności krewnych mieszkających zagranicą – uniemożliwia pochowanie zmarłego we wskazanym miejscu. Wówczas trzeba się liczyć z koniecznością zakupu dodatkowej kwatery dla zmarłego.

Zakład pogrzebowy

Posiadając kartę zgonu, zawiadamiamy zakład pogrzebowy dzwoniąc pod numer telefonu 767 246 060, który szybko zorganizuje przewiezienie ciała do swojego prosektorium. Zakład pomoże załatwić wszystkie formalności związane z organizacją pogrzebu. Pamiętajmy, by podpisać z zakładem pogrzebowym umowę, w której zostaną wymienione usługi wraz z ceną. Zakres usług i cena są różne w zależności od życzenia klienta.

Z zakładem pogrzebowym ustalamy: datę pogrzebu lub kremacji, wybór cmentarza i miejsce pochówku, wybór trumny, rodzaj obrządku religijnego, szczegóły pogrzebu świeckiego lub pogrzebu państwowego. Pracownicy firmy pomagają również w załatwieniu aktu zgonu i zasiłku pogrzebowego, choć po zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego stosownego do miejsca zgonu trzeba udać się osobiście.

Do zakładu pogrzebowego musimy zabrać ze sobą: kartę zgonu i dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ostatni odcinek renty lub emerytury lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia przez osobę zmarłą. Na tej podstawie można się ubiegać o zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość zasiłku zwykle pokrywa w całości koszty podstawowych usług pogrzebowych. Od klienta zależy, jakie usługi zamówi. Może to być prosta trumna i kondukt żałobny, ale można też zamówić trumnę na rozmiar z dostępnych modeli i kolorów, zlecić firmie zakup ubrania dla zmarłego, umycie go i uczesanie, balsamowanie, tanatokosmetologię, zorganizowanie uroczystości pożegnalnej w domu pogrzebowym, zapewnienie wieńców i wiązanek, urządzenie konsolacji, wybór karawanu do konduktu, wydrukowanie klepsydr, pamiątkowych obrazków ze wspomnieniem zmarłego, zamówienie nekrologów w prasie. Jeśli decydujemy o kremacji ciała zmarłej osoby, to tę usługę również zorganizuje zakład pogrzebowy.

Za organizację pogrzebu możemy zapłacić w chwili podpisywania umowy albo wystawić zakładowi pogrzebowemu upoważnienie, na podstawie którego będzie on mógł odebrać należność z zasiłku pogrzebowego. ZUS wypłaca zasiłki pogrzebowe z wydłużonym terminem (zależnie od oddziału, ale zwykle wypłata następuje po miesiącu) i odbywa się to najczęściej na zasadzie refundacji już poniesionych kosztów. W każdym przypadku zmarły musi być ubezpieczony lub w chwili śmierci pozostawać na utrzymaniu osoby ubezpieczonej – w przeciwnym razie zasiłek się nie należy.